Trucker – Logo – Navy – White

Trucker - Hat - Diamond - Logo - Navy - White